Kategorie

Zakupy krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

 1. Utworzyć konto w sklepie internetowym
 2. Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
 3. Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.eltexco.pl/webpage/regulamin.html

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.


1. Utworzenie Konta

W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://www.eltexco.pl/user/createAccount wypełnić Formularze Rejestracyjny - niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Następnie należy podać kod weryfikacyjny i kliknąć pole „Zarejestruj”, po czym na podany adres email zostaje przesłany link potwierdzający chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na ten link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

Następnie Usługobiorca ma możliwość podania danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, tj. imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto; kraj), numer telefonu kontaktowego. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. Podane dane Usługobiorca zatwierdza polem „Zapisz”.

2. Złożenie Zamówienia

Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

 1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
 2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Wróć do koszyka”).
 3. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie.
 4. Klient posiadający Konto podaje swój adres poczty elektronicznej oraz hasło i następnie klika pole „Zaloguj”. Następnie podaje albo ma możliwość zmiany swoich danych: tj. imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. W wypadku danych do dostawy innych niż powyżej Klient podaje także te dane.
 5. Klient nieposiadający Konta ma możliwość złożenia Zamówienia bez jego tworzenia. W tym celu podaje swoje dane tj. imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. W wypadku danych do dostawy innych niż powyżej Klient podaje także te dane.
 6. Klient ma możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

Następnie należy kliknąć pole „Przejdź do potwierdzenia” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

 1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
 2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
 3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.
 4. Adres dostawy.
 5. Możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

Następnie należy kliknąć pole „Zamów” po czym:

 1. w wypadku składania Zamówienia bez tworzenia Konta lub przez Klienta posiadającego Konto, ale niezalogowanego na nie na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link potwierdzający chęć złożenia Zamówienia (wraz z jego podsumowaniem) – należy kliknąć na nadesłany link i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. w wypadku składania Zamówienia z utworzeniem Konta albo przez Klienta posiadającego już Konto i zalogowanego na nie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.


3. Newsletter

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz mnie na newsletter” oraz (3) potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas składania Zamówienia – w momencie złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.


4. Informacje dodatkowe

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” w pkt. 2.5. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
 2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres kontakt@eltexco.pl.
 3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
 • przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
 • przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

     3.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.